Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

07 травня 2021 № 115

 

Про організацію роботи із зверненнями громадян в апараті Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

На підставі Закону України «Про звернення громадян», керуючись пп.1 п. б ст.38; п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:

1.Затвердити:

1.1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету (додаток 1).

1.2.Порядок розгляду письмових звернень громадян в апараті Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету (додаток 2).

1.3.Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли до Дніпрорудненської міської ради за допомогою засобів телефонного зв`язку (додаток 3).

2.Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови:

- від 27.01.2016 № 28 «Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області»;

- від 27.01.2016 № 29 «Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області».

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Наталію Торопову.

 

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВ

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 07.05.2021 № 115

 

Порядок організації та проведення

особистого прийому громадян посадовими особами

апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету

 

1.Особистий прийом громадян здійснюється міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (далі-заступників міського голови), секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету на підставі затвердженого розпорядженням міського голови графіка особистого прийому громадян, з питань, вирішення яких належить до повноважень виконавчих органів міської ради, а також відповідно до функціонального розподілу обов’язків посадових осіб.

2.Особистий прийом посадовими особами проводиться без попереднього запису.

3.Усі звернення на особистий прийом реєструється у журналі, який веде посадова особа. Під час звернення на особистий прийом з'ясовуються та заносяться до журналу: прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина, соціальний стан, контактний телефон, зміст порушеного питання, а також до яких посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій він звертався з порушеного питання і яке було прийнято рішення, вивчаються документи та інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення. Не допускається з'ясовувати відомості про особу громадянина, що не стосуються його звернення. Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

4.Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлено в установленому законодавством порядку.

5.Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

6.У разі, коли вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції та повноважень міської ради і виконавчого комітету, посадова особа надає роз’яснення громадянинові, до якого органу державної влади, організації чи установи необхідно звернутися і за можливості сприяє цьому (надає інформацію про місце знаходження, номер телефону тощо). 

7.Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

8.Про результати розгляду звернень громадян відповідь заявнику надається за особистим підписом посадової особи, яка здійснювала прийом.

9.Рішення про необхідність додаткового контролю за розглядом звернення до остаточного вирішення питання або про зняття звернення з контролю приймають посадові особи, які здійснювали прийом.

10.Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

11.Відповідальна особа відділу організаційної та інформаційної роботи забезпечує організацію проведення особистих прийомів посадовими особами апарату міської ради та її виконавчого комітету та доручень за результатами прийомів, здійснює контроль за дотриманням термінів їх виконання та звітує щороку про результати розгляду. 

 

Керуюча справами виконкому Наталія ТОРОПОВА

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 07.05.2021 № 115

 

Порядок

розгляду письмових звернень громадян

в апараті Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету

 

1.Розгляд письмових звернень громадян у Дніпрорудненській міській раді (далі – міська рада) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348, Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

Письмові звернення в електронній формі направляються на адресу електронної пошти міської ради spanss@dnrada.gov.ua

2.Звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги), що надійшли до міської ради, реєструються у відділі організаційної та інформаційної роботи у день надходження у реєстраційному журналі згідно із Класифікатором звернень громадян. При реєстрації на першому аркуші звернення проставляється відповідний штамп відділу із зазначенням дати та вхідного номеру відповідного звернення. На кожне звернення заповнюється реєстраційно-контрольна картка. Письмові звернення, що надійшли в електронній формі, роздруковуються та реєструються як письмові звернення.

3.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

4.Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає міський голова, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Подальші звернення від таких заявників з питань, розгляд яких припинено, міською радою не розглядаються, про що виконавець повідомляє заявника у термін, не більше п’яти днів з дня надходження такого звернення до міської ради. 

5.Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

6.Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

7.Міський голова на кожному зверненні зазначає резолюцію щодо розгляду звернення безпосереднім виконавцям, які несуть персональну відповідальність за дотримання терміну розгляду звернення.

8.У разі відсутності міського голови, таке звернення розглядається поса-довою особою, яка виконує його обов’язки згідно розпорядження.

9.Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень міської ради та виконавчого комітету пересилаються за належністю в термін, не більше п’яти днів з дня надходження, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. Відповідь за результатами розгляду звернень в обов’язковому порядку надається тим органом, який отримав ці звернення і до компетенції якого входить вирішення порушених у зверненнях питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

10.Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії, чи рішення яких оскаржуються.

11. Відповідно резолюції міського голови відділом організаційної та інформаційної роботи звернення передається для розгляду відповідальному виконавцю та здійснюється контроль за дотриманням терміну розгляду звернення.

12.Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть персонально посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

13.Інформація народним депутатам України, депутатам обласної та районної ради за розглядом звернень громадян готується виключно за підписом міського голови.

14.За бажанням заявника письмова відповідь направляється в електронній формі на адресу електронної пошти заявника. Для відправлення в електронній формі письмова відповідь має бути відсканованою на офіційному бланку із зазначенням вихідного реєстраційного номера та за підписом керівника. Відповідь на письмове звернення, яке подане в електронній формі, надається з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

15.Після остаточного розгляду звернення та резолюції міського голови про зняття з контролю, пропозиції, заяви і скарги громадян з усіма документами щодо їх розгляду та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до відділу організаційної та інформаційної роботи для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

16.Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за зверненнями громадян знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Керуюча справами виконкому Н.А.Торопова

 

 

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 07.05.2021 № 115

 

Порядок розгляду усних звернень громадян, що надійшли до Дніпрорудненської міської ради за допомогою засобів телефонного зв’язку

 

І. Загальні положення

1.Порядок розгляду усних звернень громадян, що надійшли до Дніпрорудненської міської ради (далі - міської ради) за допомогою засобів телефонного зв’язку (далі – Порядок) регламентує механізми надходження та опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку.

2.Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку можуть надходити до міської ради через визначений контактний номер телефону, телефонні «гарячі лінії», а також з:

- урядової гарячої лінії через Урядовий контактний центр;

- телефонні «гарячі лінії» керівників вищих органів влади;

-телефонні «гарячі лінії» Запорізької обласної державної адміністрації;

- телефонні «гарячі лінії» Василівської районної державної адміністра-ції Запорізької області;

- інших органів влади відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

3.Усні звернення громадян до міської ради за допомогою засобів телефонного зв’язку здійснюються виключно за телефонними номерами та у спосіб, що визначений у цьому Порядку.

 

ІІ. Розгляд усних звернень громадян,

що надійшли за допомогою телефонного зв’язку

 

1.Міський голова здійснює первинний розгляд та накладає резолюції за усними зверненнями, що надійшли до міської ради за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером (06175)75400 (приймальня міського голови) та зареєстровані у відповідному журналі.

2.У разі відсутності міського голови усні звернення розглядає керівник, що заміщує його згідно із розпорядженням міського голови.

3.Усні звернення, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку та направлені на розгляд до міської ради від вищих органів влади і

перебувають на контролі, розглядаються у межах термінів, передбачених дорученнями керівників вищих органів влади.

4.Усі інші усні звернення, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку, розглядаються у межах термінів, що передбачені чиним законодав-ством. 

5.Розгляд усних звернень, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку, безпосередніми виконавцями за зверненнями, згідно з резолюціями керівника, здійснюється відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Дніпрорудненській міській рад.

 

ІІІ. Телефонна «гаряча лінія» міської ради

 

1. Телефонна «гаряча лінія» міської ради є спеціальним постійно діючим засобом телекомунікації для забезпечення можливості подання громадянами усних звернень до міської ради та отримання ними консультацій у телефонному режимі.

2. Телефонна «гаряча лінія» міської ради не передбачає подання в телефонному режимі запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.Дзвінки на телефонну «гарячу лінію» міської ради приймаються за номером: (06175)75400 секретарем керівника протягом робочого часу з 08:00 до 17:00 (п’ятниця з 08:00 до 16:00) з перервою на обід з 12:00 до 13:00.

Телефонна «гаряча лінія» міської ради не працює у дні офіційних державних

свят та дні, що визначаються вихідними відповідно до чинного законодавства України.

4. Секретар керівника:

- забезпечує прийом дзвінків, реєстрацію у журналі та первинне опрацювання звернень, а також отримує згоду громадянина на опрацювання його персональних даних у ході розгляду його звернення, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

- надає консультацію громадянину, якщо він звертається з питанням, яке потребує оперативної консультації, щодо компетенції певних органів влади або їх структурних підрозділів, їх місце знаходження або контактних телефонів.

- здійснює розсилку звернень для розгляду безпосереднім виконавцям за зверненнями, відповідно до резолюцій міського голови, контроль термінів розгляду, контроль результатів розгляду.

5.Усні звернення, що надійшли до міської ради на телефонні «гарячі лінії» міської ради розглядаються протягом 15 календарних днів з моменту їх реєстрації.

 

IV. Телефонні «гарячі лінії» спілкування з громадянами

міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконкому

 

1.Міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради, керуючий справами виконкому у дні

проведення особистих прийомів громадян за затвердженим графіком проводять телефонні «гарячі лінії» спілкування із громадянами та здійснюють відповідну реєстрацію у журналах:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні проведення телефонних «гарячих ліній»

Час

проведення

Робочий телефон

Матвєєв Євгеній Сергійович

міський голова

понеділок

з 1000до 1200,

з 1400 до 1600

(06175) 76127

Петелько Сергій Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

вівторок

з 900до 1100,

з 1400 до 1700

(06175) 76126

Лушнікова Наталія Володимирівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

вівторок

з 900до 1100,

з 1400 до 1700

(06175) 76117

Ручка Ірина Іванівна

секретар ради

середа

з 900до 1100,

з 1400 до 1700

(06175) 76121

Малиш Сергій Григорович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

четвер

з 900до 1100,

з 1400 до 1700

(06175) 76128

Торопова Наталія Анатоліївна

керуюча справами виконкому міської ради

п’ятниця

з 900до 1100,

з 1300 до 1600

(06175) 76123

 

2.Організацію розгляду та опрацювання усних звернень громадян, що надійшли до міського голови за допомогою засобів телефонного зв’язку (телефонних «гарячих ліній» спілкування із громадянами) забезпечує відділ організаційної та інформаційної роботи.

3.Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради, керуючий справами виконкому особисто здійснюють реєстрацію та розгляд усних звернень, що надійшли до міської ради за допомогою телефонного зв’язку за їх робочим телефонним номером та в журналі реєстрації зазначають результати розгляду усних звернень громадян на телефонні «гарячі лінії».

 

 

Керуюча справами виконкому Н.А. Торопова