Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Корисні посилання

Асоціація міст України

Положення

Положення

про відділ освіти, культури, молоді та спорту апарату Дніпрорудненської

міської ради та її виконавчого комітету

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту апарату Дніпрорудненської міської ради Василівського району, Запорізької області (далі відділ освіти, культури, молоді та спорту ) є структурним підрозділом Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету підзвітним і підконтрольним міській раді та підпорядкованим міському голові.

1.2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», актами Президента України, Кабінету міністрів України, наказами та іншими нормативно – правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.3. До складу відділу входять:

- начальник;

- провідний спеціаліст;

- інспектор.

2. Основні завдання відділу

2.1. Основними завданнями відділу освіти, культури, молоді та спорту є:

2.1.1.У галузі освіти:

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально – культурного середовища;

- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

- здійснення управління закладами освіти, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління Дніпрорудненської міської ради та координація діяльності цих закладів освіти;

-сприяннязміцненню матеріальної бази закладів освіти;

- аналіз стану освіти на території Дніпрорудненської міської ради, прогнозування та розроблення міських програм розвитку освіти, організація виконання зазначених програм;

- організація навчально – методичного забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми закладами освіти, розташованими на території Дніпрорудненської міської ради;

- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітньо – виховного процесу у закладах освіти.

- готує необхідні документи для проведення тарифікації закладів освіти міста, що фінансуються за рахунок міського бюджету;

2.1.2. У галузі молоді та спорту:

- забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильства в сім’ї;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;

- організація і проведення фізкультурно – спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.1.3. У галузі культури:

- реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

- забезпечення вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

- сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно – інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного продукту;

- участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

3. Функції відділу

3.1.Відділ відповідно покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

3.1.1. У галузі освіти:

- здійснює керівництво роботою закладів освіти, що належать до сфери управління Дніпрорудненської міської ради;

- визначає потребу у закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності, та надає пропозиції , щодо удосконалення їх мережі відповідно до матеріально – технічної, науково – методичної бази, педагогічних кадрів;

- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення закладів освіти для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти;

- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціювання української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх закладах освіти рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних закладах освіти;

- сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають на відповідній території;

- забезпечення утворення психологічної служби в закладах освіти;

- координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

- координує організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджету та залучених коштів;

- вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

- сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх закладів;

- організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

- впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, погоджує навчальні плани загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

- забезпечує організацію в закладах освіти роботу з фізичного виховання, фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи;

- взаємодіє зі службою у справах дітей, забезпечує захист особистих і майнових прав осіб, дієздатність яких обмежена;

- сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

- координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

- забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

- організує підготовку освітніх закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

- прогнозує потребу у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними закладами освіти на їх підготовку, організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

- проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів закладів освіти у межах своєї компетенції;

- сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

- вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

- контролює дотримання закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

- інспектує заклади освіти, що належать Дніпрорудненській міській раді;

- проводить атестацію закладів освіти (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності державним стандартам освіти;

- подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток освіти, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формуванню банку даних;

- інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти на відповідній території ( не рідше ніж один раз на рік );

- взаємодіє з органами громадського самоврядування;

- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

3.1.2. У галузі молоді та спорту.

- готує пропозиції до проектів міських програм і планів поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

- розробляє і подає на розгляд Дніпрорудненської міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально- технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

- залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації для виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

- сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі;

- удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

- організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей та молоді;

- забезпечує у межах своїх повноважень організацію фізкультурно- оздоровчої роботи у освітньо-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

- вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

-порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

- комплектує склад збірних команд за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;

- сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

- здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління Дніпрорудненської міської ради та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;

-виконує інші функції відповідно покладених на нього завдань.

3.1.3. У галузі культури:

реалізує державну політику у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

сприяє забезпеченню вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якість;

приймає участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

- забезпечує сприяння та підтримку суспільно вагомих та цікавих ініціатив у розвитку любительських об’єднань;

- сприяє в підготовці і проведенні тематичних, танцювально-розважальних, театрально-концертних заходів, кінофестивалів, екскурсій;

-взаємодіє в проведенні спортивно-розважальних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

- сприяє виконанню інших видів культурно-творчої, культурно-виховної, пізнавальної та розважальної діяльності.

4. Права відділу

Відділ освіти, культури, молоді та спорту має право:

- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших виконавчих органів Дніпрорудненської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

- отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції;

- брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти, закладів культури комунальної форми власності;

- вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі;

 

5.Керівництво та структура відділу

5.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на конкурсній основі.

5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), досконало володіти державною мовою, основами діловодства, володіти навичками використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.3. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

5.3.2 Планує роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту і аналізує стан її виконання;

5.3.4. Несе персональну відповідальність за виконання своїх посадових обов’язків;

5.4.1. Посадові обов’язки начальника та спеціалістів відділу освіти, культури, молоді та спорту регламентуються посадовими інструкціями. Посадова інструкція начальника відділу , спеціалістів затверджується міським головою;

5.4.2. При відділі освіти, культури, молоді та спорту може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії вводяться в дію розпорядженням міського голови;

5.4.3. При відділі освіти. культури, молоді та спорту може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення(ради), комісії з числа учасників освітньо-виховного процесу, представників громадськості;

5.4.4. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти, культури, молоді та спорту утворюється методична рада загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого міським головою.

5.4.5. Для організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників створюється атестаційна комісія.

5.4.6. Відділ освіти, культури, молоді та спорту в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє зі спеціалістами апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету, структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території Дніпрорудненської міської ради, одержує від них, в установленому порядку, інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

6. Відповідальність працівників відділу

6.1 Працівники відділу освіти, культури, молоді та спорту несуть відповідальність за належне виконання, покладених на відділ цим Положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу освіти, культури, молоді та спорту розподіляються між працівниками відділу освіти, культури, молоді та спорту, начальником відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу освіти, культури, молоді та спорту притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Рішення №04 від 10 грудня 2020 Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету.docx